УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ  чрез изграждане на съвременен

 Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Проектно предложениеText Box: Документация
Text Box: Нормативни документи

ОП НОИР МОН— Документация за кандидатстване по процедура

“Изграждане и развитие на центрове за компетентност”

ОП НОИР МОН—Документация за кандидатстване по процедура

“Изграждане и развитие на центрове за компетентност” - Условия за кандидатстване

Text Box: Документи за попълване
Text Box: Документи за ИНФОРМАЦИЯ
Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box: Text Box:

Приложение 1

Проектна обосновка

Приложение 7

!!!!!   КРИТЕРИИ И МЕТОДОЛОГИЯ  за оценка на ПП

Приложение 2

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ

Приложение 2а

ДЕКЛАРАЦИЯ относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор

Приложение 3

ДОГОВОР за партньорство

Приложение 5

ДЕКЛАРАЦИЯ че кандидат партньорът не е в затруднение

Приложение 3а

ДЕКЛАРАЦИЯ относно съвместно осъществяване на дейности с асоциирани партньори

Приложение 4

ДЕКЛАРАЦИЯ за съответствие на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, развитие и иновации

Приложение 6

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за публикуване в НСИ

Приложение 8

ПЛАН за финансиране

Приложение 11

Указания за реда и условията за подаване на ПП по електронен път

Приложение 12

Ръководство за потребителя за “Е-кандидатстване”

Приложение 13

указания на управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване (вар.03.08.2016)

Приложение 14

Стандартна таблица за допустимия размер на възнагражденията на лицата, ангажирани с проекта

Приложение 17

ДЕКЛАРАЦИЯ за запознаване с понятия кано нередност, измама и др., съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013

Text Box:

Приложение 16

Guidans to Cost-Benefit Analysis of Investment Project

Text Box:

Приложение 15

указания на управляващия орган за попълване на електронен формуляр за кандидатстване (вар.15.08.2016)

Regulatory documents