УАСГ

Център за компетентност по ОП НОИР, МОН

Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ) — УАСГ

“Създаване и развитие на център за компетентност към УАСГ  чрез изграждане на съвременен

 Изследователски център по сеизмично инженерство (ИЦСИ)”

Проектно предложениеText Box: Документация
Text Box: Нормативни документи

стр. 61 !!!

ОП НОИР МОН— Документация за кандидатстване по процедура

“Изграждане и развитие на центрове за компетентност”

Regulatory documents

OP SESG MES

Documentation for applying

under the procedure

"Creation and development of centres of competences"

(in English)

ОП НОИР МОН        -          УСЛОВИЯ (НАСОКИ) ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по процедура за подбор на проектни предложения BG05M20P001-1.002

ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“

Office

Text Box: Regulatory documents